Pro návštěvníky

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád Světového poháru v biatlonu 2018 – Vysočina Arena

Návštěvnický řád akce platí pro veškeré prostory Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě, které jsou ohraničeny ploty, vyznačeny vstupy, východy, pro všechna označená parkoviště, tratě a prostory související s pořádáním Světového poháru v biatlonu 2016 Nové Město na Moravě.

Každý návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí s návštěvnickým řádem, který bude dodržovat po celou dobu konání akce. V případě nedodržení návštěvnického řádu je pořadatel oprávněn odepřít vstup, případně ukončit pobyt na dané akci bez náhrady na vrácení vstupného.

Návštěvník si je vědom, že prostor areálu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Majitel vstupenky uděluje, zakoupením vstupenky, souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

Vstup a odchod z areálu

Vstup do areálu je povolen všem osobám starším 12 let, osoby mladší než 12 let mohou do areálu vstupovat pouze v doprovodu osob starších 18 let.

Vstup je povolen po předložení platné vstupenky nebo jiného práva vstupu (například akreditace, voucher). Vstupenka musí být předložena ke kontrole na vstupu do areálu. Vstupenka návštěvníka opravňuje sledovat závod pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen a návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou také po celou dobu pohybu v areále.

Při opouštění z areálu je návštěvník povinen projít výstupním turniketem a deaktivovat vstupenku (akreditaci, voucher).

Bezpečnost

Každý návštěvník je povinen podrobit se bezpečnostní prohlídce (osobní kontrole i kontrole svých osobních zavazadel, batohů či kabelek), jestli neobsahují zakázané předměty. Kontrola může být provedena prohledáním bezpečnostním pracovníkem, detektorem kovů nebo jiným bezpečnostním nástrojem.

Do prostoru areálu je zákaz vstupu s níže uvedenými předměty:
 • nápoje obsahující alkohol a jakékoliv druhy drog
 • nebezpečné předměty, deštníky, tyče delší 1m, laserová ukazovátka, které mohou být použity jako zbraně, střely nebo by mohly 
způsobit újmu třetím osobám nebo jejich majetku
 • skleněné obaly, plechovky, lahve, hrnky, které mohou být rozbitelné a tříštitelné; nebo podobné zejména ostré předměty
 • spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky
 • pyrotechnické předměty, pochodně, zbraně a jekékoliv předměty, které 
mohou být nebezpečné pro jejich snadné vzplanutí
 • nadměrné předměty jako skládací křesla, kočárky, velké deštníky, sáňky, lyže, kola apod.
 • veškerá zvířata, zejména psy
 • předměty vytvářející hluk jako například sirény, houkačky
 • Je zcela zakázáno do prostoru areálu vstupovat s transparenty, vlajkami a jakýmikoli jinými předměty (např. oblečení) obsahujícími rasistické, politické a diskriminační výroky a sdělení nebo symboliku. Stejně tak je zakázáno do prostoru areálu vnášet reklamní poutače a předměty, které nejsou součástí smluvního ujednání organizace příslušné akce. Pořadatel si vyhrazuje jakékoli předměty podobného charakteru návštěvníkům okamžitě odebrat bez nároku na náhradu a osoby porušující tento zákaz vykázat, popř. zamezit jejich vstupu.
V prostoru areálu je zakázáno:
 • Vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu nepovolaným osobám
 • Ničit zařízení a vybavení areálů
 • Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení, informační cedule nebo cesty
 • Vjezd a používání jakýchkoli motorových vozidel uvnitř areálu bez příslušné akreditace
 • Zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroje a světlice
 • Konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál
 • Lézt či přelézat pro obecné užívání připravené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, ohrazení závodní tratě, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy
 • Házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na závodní tratě či do prostor pro návštěvníky
 • Jakkoliv upravovat či měnit připravené tratě a nebo závodní a tréninkové koridory
 • Překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné na stadionu
 • Maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identity návštěvníka
Prodej a reklama

Jakákoliv podnikatelská činnost jako například provozování občerstvení, prodej, nebo půjčování sportovních potřeb, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř areálů je povoleno jen s písemným souhlasem pořadatele akce.

Není rovněž dovoleno fotografovat, pořizovat videozáznamy a jiné záznamy pro komerční a obchodní účely.

Každý účastník se musí chovat tak, aby neohrozil a nezpůsobil újmu ostatním účastníkům a nezpůsobil škodu na jakémkoliv majetku. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů zajištění hladkého průběhu této sportovní události se musí všichni návštěvníci a diváci podřídit pokynům organizátorů, policie, hasičů a bezpečnostní služby.

Bezdrátová zařízení

Zákaz používání jakýchkoliv bezdrátových zařízení kromě mobilních telefonů v prostoru stadiónu a tratí. Porušení tohoto nařízení může být postihováno vyloučením z prostoru závodu.

Invalidní osoby

Počet míst pro invalidy na tribunách má z bezpečnostních důvodů v areálu Vysočina NMNM omezenou kapacitu.

Osobní a majetková práva, závaznost nařízení a pokynů

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny osob odpovědných za provoz areálu, pořadatelské a bezpečnostní služby, dále Městské policie Nové Město na Moravě, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby či jiných informačně-sdělovacích prostředků.

Organizátoři a jimi pověřené osoby (pořadatelská a bezpečnostní služba) mohou z důvodu ochrany osob, jejich zdraví a majetku zakázat vstup nebo vykázat z místa konání této sportovní události jakékoliv osoby, které mohou být pod vlivem drog nebo alkoholu, které se chovají agresivně, nebo u nichž je podezření a pravděpodobnost násilného chování. V případě tohoto vykázání není nárok na vrácení vstupného.

Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu respektovat platné právní předpisy České republiky, obecná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného a nebo závadového jednání vyveden, bez nároku na vrácení vstupného, z prostoru pořádání Světového poháru v biatlonu a z Areálu Vysočina Nové Město na Moravě.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek

Chování nesoutěžících osob na stadionu, tribunách a na střelnici

Všem osobám je zakázáno podávat závodníkům jakékoliv akustické a vizuální informace a rady, podávat informace závodníkům prostřednictvím bezdrátových technologií a podobných komunikačních metod na střelnici a v území vymezeném 10 m před a 10 m za krajními střeleckými stanovišti. Tento zákaz neplatí pro obecné vyjádření nadšení a zklamání diváků. 
Porušení těchto pravidel a jakékoliv chování narušující konání soutěže může vést k vykázání osob z areálu.

Je zakázáno přecházet trať závodu, dotýkat se sportovců a jinak jim pomáhat nebo ztěžovat sportovní výkon.

Odpovědnost za škody

Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.

Pořadatel akceneodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.

Partneři IBU / IBU Partners
Partneři OV / OC partners
Dodavatelé OV / OC suppliers
Mediální partneři / Media partners

All rights reserved © Český svaz biatlonu